V2V Church Decisions Determine Destiny

Elisha, worship leader at V2V church Wembley London shares a message entitled 'Decisions determine Destiny'.Wednesday service 21st July 2010